کارکنان مرکز
06:31:56

سه شنبه, 23 مرداد 1397اطلاعیه های مالی

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی

کارکنان مرکز

مدیر آموزشی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی : فهیمه تقی پور

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس الکترونیک

....................................................... 

 

 

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی : خانم میرزایی

کارشناس رشته های   ...

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم فرضی

کارشناس رشته های   ...

 

....................................................... 

 

 

  

کارشناس دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی :  خانم زارعی

 

....................................................... 

 

 

  

کارشناسان امور مالی

 

 نام و نام خانوادگی :  خانم نصیری خو

 

....................................................... 

 

 

 

کارشناس انفورماتیک

 

نام و نام خانوادگی :